Status i regulamin giełdy

Status i regulamin giełdy

Tak zorganizowana organizacja, jak giełda papierów wartościowych musi posiadać określoną strukturę, i być oparta na konkretnym statucie, który będzie regulował wszystkie transakcje na niej przeprowadzane. Każda giełda papierów wartościowych działająca w warunkach gospodarki wolnorynkowej podlega kontroli i nadzorowi ze strony państwa. Strona państwowa udziela giełdzie papierów wartościowych koncesji na jej działalność, jak również określa, jakie sposoby nadzoru i kontroli będzie stosować. Statut giełdy papierów wartościowych, oraz jego regulamin określają, w jakim celu giełda funkcjonuje, jakie uprawnienia i zobowiązania posiada każdy z podmiotów, który na niej działa. Poza tym statut zawiera kompletną organizację giełdy papierów wartościowych oraz metody, którymi będą rozstrzygane wszelkie roszczenia uczestników giełdy i ewentualne reklamacje. Na całym świecie można wyróżnić dwa rodzaje giełd, mianowicie giełdy korporacyjne i giełdy państwowe. W przypadku giełd korporacyjnych, jej organizacja oparta jest o uregulowania prawa handlowego. Giełdy korporacyjne są niezależne względem strony państwowej. Domy maklerskie, fundusze inwestujące na giełdzie, instytucje bankowe działające na giełdzie i wszyscy pozostali członkowie organizują się w formie spółki akcyjnej. Natomiast spółka państwowa jest całkowicie organizowana przez stronę państwową, i to państwo decyduje o funkcjonowaniu giełdy.