Rodzaje transakcji giełdowych

Rodzaje transakcji giełdowych

W Warszawie swoją siedzibę ma giełda papierów wartościowych. Notowanych jest na niej jest około czterystu trzydziestu spółek. Transakcje, które można przeprowadzać na krajowej giełdzie w niczym nie różnią się od tych dokonywanych na giełdach w Tokio czy Nowym Jorku. Transakcje na giełdzie są w zdecydowanej większości przeprowadzane przed domy maklerskie i pracujących na ich rachunek maklerów. Dokonywane na giełdzie operacje można podzielić na kasowe, wśród, których wymienić należy akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, prawo pierwszeństwa, prawo do akcji i prawo poboru, warranty opcyjne, pochodne. Drugą grupą są kontrakty terminowe. Tego typu kontrakty odnoszą się na akcje kurs walutowy, obligacje skarbowe czy indeksy giełdowe. Najpowszechniejszymi instrumentami finansowymi na giełdzie papierów wartościowych są oczywiście akcje. Wyróżnić można wiele rodzajów akcji. Wśród nich główne miejsce zajmują akcje imienne. Prawa do posiadania tego rodzaju akcji przysługują podmiotom gospodarczym, albo osobom fizycznym, które posiadają dokumenty imiennie potwierdzające nabycie akcji. Innym rodzajem akcji są akcje na okaziciela, prawa do tego rodzaju akcji przysługują tym podmiotom, które je posiadają. Można wyróżnić ponadto akcje aportowe lub gotówkowe. Łączna wartość kapitalizacji warszawskiej giełdy to niemalże siedemset miliardów złotych. Ponad czterysta sześćdziesiąt miliardów z tej kwoty należy do spółek krajowych.