Rodzaje papierów wartościowych

Rodzaje papierów wartościowych

Rodzaje papierów wartościowych

Dokumentem potwierdzającym istnienie konkretnego prawa majątkowego jest papier wartościowy. Oznacza to, że podmiot posiadający taki dokument może wykonywać dane prawo majątkowe, a jego brak oznacza brak takiej możliwości. Przeniesienie własności tego dokumentu na inny podmiot oznacza, że prawo majątkowe również jednocześnie zostaje przeniesione. Grup papierów jest bardzo dużo, klasyfikacje ich dotyczące można wymieniać w nieskończoność, bez wątpienia jednym z najważniejszych podziałów papierów wartościowych jest ten ze względu na funkcje prawne, jakie ich posiadanie wyrządza. Przede wszystkim papiery wartościowe pełnią funkcję reprezentującą wierzytelności pieniężne. Do wierzytelności pieniężnych należą, weksle, czeki, bony skarbowe, listy hipoteczne i zastawne, obligacje. Drugą grupą papierów wartościowych ze względu na funkcje prawne jest grupa potwierdzająca prawa do współwłasności majątkowych, czyli emisja akcji. Jeśli chodzi o papiery wartościowe wyróżniane ze względu na sposób uzyskania dochodu, to można je podzielić na papiery wartościowe o dochodzie zmiennym, między innymi akcje należą do tej grupy, oraz papiery wartościowe o dochodzie stałym, jak obligacje. Papiery wartościowe również można podzielić ze względu na oznaczenia na dokumencie potwierdzającym przekazanie prawa osoby uprawnionej do korzystania z tego prawa. Wyróżnić tu można papiery wartościowe imienne, na okaziciela, na zlecenie.