Rodzaje papierów wartościowych

Dokumentem uosabiającym należne prawa majątkowe posiadaczowi jest papier wartościowy. Najbardziej znanym papierem wartościowym jest banknot. Inne to akcje, obligacje, czeki, bony skarbowe i oszczędnościowe, czeki i weksle, a także jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Papiery wartościowe dzieli się na reprezentujące współwłasność czyli akcje oraz wierzytelności, czyli wszystkie pozostałe. Ze względu na charakter dochodów papiery wartościowe grupujemy na przynoszące stały dochód , czyli akcje, obligacje, weksle oraz przynoszące zmienny dochód. Papiery wartościowe mogą być imienne wówczas na papierze umieszczone są dane właściciela, a przeniesienie praw majątkowych może się odbyć wyłącznie na drodze aktu notarialnego. Drugim rodzajem są papiery wartościowe na okaziciela, czyli ten posiada prawa majątkowe, kto ma papier. Na rynku finansowym funkcjonują papiery wartościowe o określonym z góry okresie funkcjonowania. Oznacz to , ze po tym okresie podlegają obowiązkowemu wykupowi przez wydawcę papieru. Takimi papierami są obligacje, weksle oraz bony skarbowe. Są również na rynku takie, które są bezterminowe i nie podlegają wykupowi, czyli akcje, jednostki uczestnictwa a także banknoty. Papiery mają cenę nominalną i cenę emisyjną. Cena nominalna to taka, która jest uwidoczniona na papierze i stanowi podstawę praw majątkowych, natomiast cena emisyjna to taka, która należy zapłacić za nie na rynku pierwotnym. W przypadku obligacji zerowych czy bonów skarbowych cena emisyjna jest niższa od ceny nominalnej, w pozostałych przypadkach jest równa lub emisyjna jest wyższa od nominalnej.