Prowadzenie spółki jawnej

Prowadzenie spółki jawnej

Spółka jawna, to jeden z czterech rodzajów spółek osobowych, wyróżnionych przez kodeks prawa handlowego. Wspomniany kodeks, wymienia kilka sposobów powstania takiej formy organizacyjno-prawnej. Pierwszym z nich jest podpisanie umowy przez wszystkich wspólników. Każdy ze wspólników musi zostać wskazany imiennie w umowie, jego wpływy do kapitału wspólnego przedsiębiorstwa muszą zostać również zawarte w takiej umowie. Dodatkowo, tego rodzaju umowa nie może się obyć bez wskazania siedziby firmy i jej nawy, a także czasu, na jaki spółka została powołana do życia, jeżeli czas ten jest z góry określony. Umowa spółki jawnej musi zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku braku umowy na piśmie, każdy ze wspólników może podważyć istnienie firmy. Spółka jawna może także powstać, po przekształceniu jednej lub kilku spółek cywilnych. Warunki, na których może dojść do takiej transformacji zostały enumeratywnie wskazane w kodeksie spółek handlowych. Spółka jawna, to niezwykle częsty sposób prowadzenia działalności gospodarczej, z którym, co prawda wiąże się jedna poważna niedogodność i ryzyko. Mianowicie, każdy ze wspólników bez wyjątku, odpowiada za zobowiązania spółki jawnej całym swoim majątkiem. Wierzyciel jednak ma obowiązek, dochodzić swoich roszczeń najpierw z majątku spółki, gdy taka operacja zakończy się fiaskiem wówczas będzie mógł wybrać majątek wspólnika, z którego będzie zaspokajał swoje wierzytelności.