Prawo korporacyjne z akcji

Prawo korporacyjne z akcji

Według przepisów kodeksu spółek handlowych z jednej akcji, na zgromadzeniu walnym spółki nie może przypadać więcej niż jeden głos. Wyjątek od tej zasady prawa handlowego stanowią imienne akcje uprzywilejowane, których wartość może odpowiadać dwóm zwykłym akcjom. Prawo głosu na walnym zgromadzeniu związane z zakupioną akcją od spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej nosi nazwę w prawie handlowym prawem korporacyjnym. Prawo do posiadania głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy przysługuje podmiotowi, w chwili pełnego pokrycia całej akcji. Statut spółki może stanowić inaczej. Kodeks spółek handlowych w tym wypadku nie jest bardzo restrykcyjny, spółki mogą samodzielnie względnie stanowić przepisy w tym zakresie. Istnieje przepis w kodeksie spółek handlowych stanowiący, że w statucie mogą znaleźć się normy ograniczające prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariusza, który posiada ponad dwadzieścia procent głosów w spółce z całej puli. Biernym prawem głosu w spółkach akcyjnych nazywamy możliwość sprawowania różnych zadać w spółce, na przykład może być członkiem rady nadzorczej, czy zarządu spółki. Żaden akcjonariusz, co bardzo ważne nie może zostać pozbawiony prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Kolejnym prawem korporacyjnym przysługującym każdemu akcjonariuszowi jest prawo do zaskarżania decyzji i postanowień podjętych na walnym zgromadzeniu, jeżeli są sprzeczne ze statutem spółki.