Prawa przysługujące z akcji

Akcje można podzielić ze względu na przysługujące z ich tytułu prawa. Okazuje się, że nie wszystkie akcje są sobie równe. Na rynku papierów wartościowych bardzo często możemy się spotkać z akcjami uprzywilejowanymi i akcjami zwykłymi. Przy tych pierwszych kodeks spółek handlowych przewiduje konieczność emisji ich w formie imiennej, czyli z zaznaczeniem, do kogo przynależą. Akcje uprzywilejowane najczęściej trafiają do założycieli spółki, ponieważ przynoszą one im szczególne względy zwłaszcza podczas zebrań wlanego zgromadzenia akcjonariuszy. Uprawnienia wynikające z wejścia w posiadanie akcji uprzywilejowanych muszą zostać wskazane w statucie każdej spółki emitującej taki rodzaj akcji. Taki obowiązek nakłada na wszystkie spółki kapitałowe kodeks spółek handlowych. Szczególnymi przywilejami wynikającymi z posiadania takich akcji jest posiadanie podwójnego prawa głosu na walnym zgromadzeniu spółki lub też prawo do wypłacenia takiej osobie wyższej dywidendy, lecz dywidenda nie może przekraczać stu pięćdziesięciu procent standardowej dywidendy, przypadającej na akcję zwykłą. Tak samo z prawem głosu, tylko dwa głosy za jedną akcję, nie więcej. Wyjątkowym przykładem akcji uprzywilejowanej jest akcja złota, dzięki której właściciel takiej akcji ma prawo weta podczas zgromadzenia akcjonariuszy, lub taka złota akcja daje szansę na oddanie decydującego głosu, przesądzającego ważne dla spółki kwestie.