Prawa i obowiązki wynikające z akcji

Prawa i obowiązki wynikające z akcji

Akcje są majątkowymi papierami wartościowymi, ich posiadanie wiąże się z określonymi w umowie prawami i obowiązkami. Przede wszystkim każda akcja powinna zostać sporządzona na piśmie. Jeżeli można mówić o wyjątku od tej zasady, to są to akcje spółek publicznych. Taka umowa pisemna akcji powinna zawierać na pierwszym miejscu oznaczoną firmę, jej siedzibę i dokładny adres, pod którym można ją znaleźć. Ponadto każda umowa akcji musi zawierać oznaczenie sądu rejestrowego, a także numer identyfikacyjny, pod którym dana firma została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Niezwykle ważną i obowiązkową informacją, która powinna zostać zawarta w umowie akcji jest nominalna wartość akcji, jej numer seryjny, a także, jaki to rodzaj akcji, czy imienna, na okaziciela, aportowa, czy może gotówkowa. Akcję sporządzoną na piśmie uważa się za nieważną, jeżeli nie zostało w niej zawarte informacje dotyczące emitenta, sądu i numeru firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Akcje mogą zostać wyemitowane na dwa sposoby, przy założeniu spółki i później, gdy wspólnicy chcą podnieść wysokość kapitału zakładowego. Prawa i obowiązki każdej akcji są jednakowe chyba, że statut danej spółki akcyjne stanowi inaczej. O takich akcjach mówimy wówczas, że są uprzywilejowane. Akcja powstaje, w momencie wpisów spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, albo, gdy chodzi o podwyższenie kapitału początkowego, w chwili, gdy spółka wydaje akcje subskrybentom.