Opcje dodatkowe obligacji

Obligacje mogą zostać podzielone na kilka rodzajów. Jednym z głównych kryteriów podziału jest podział ze względu na opcje dodatkowe obligacji. Jest to równocześnie najobszerniejsze kryterium, w którym zawiera się największa ilość obligacji spośród wszystkich kryteriów podziału. Jednak kryterium to nie odnosi się do wszystkich obligacji, a jedynie tych, w których zawarta jest klauzula dająca emitentowi lub inwestorowi możliwości podjęcia pewnych działań. Jednym z rodzajów takich obligacji są obligacje, które posiadają jeden termin wykupu. Oznacza to, że obligacji tych nie można wykupić przed upływem terminu zapadalności. Kolejnym rodzajem są obligacje, które posiadają kilka terminów wykupu. Jak można się domyślić, mogą zostać one wykupione w kilku wcześniejszych terminach, uprzednio ustalonych. Kolejny rodzaj to obligacje z opcją wykupu. Mogą zostać one wykupione przed terminem ich zapadalności. Natomiast obligacje posiadające opcję sprzedaży dają obligatariuszowi możliwość zażądania wykupienia obligacji zanim upłynie ich termin zapadalności. Obligacje wymienne to takie, które mogą zostać wymienione na inne papiery wartościowe, które posiada emitent. Obligacje zamienne to takie, które emitent może zamienić na akcje wyemitowane przez siebie. Istnieje jeszcze kilka rodzajów obligacji znajdujących się pod tym kryterium.