Obrót zakupionymi akcjami

Obrót zakupionymi akcjami

Kodeks spółek handlowych zawiera precyzyjny podział wszystkich rodzajów akcji, które mogą być emitowane przez spółki komandytowo-akcyjne i spółki akcyjne. Wśród nich znajdują się akcje imienne, na okaziciela, uprzywilejowane, złote, zwykłe, aportowe, czy gotówkowe. Każdy z tych rodzajów akcji jest zbywalny, o tym świadczy artykuł trzysta trzydziesty siódmy paragraf pierwszy tejże ustawy. Choć kodeks również przewiduje, że w statucie spółki może zostać zawarty przepis stwierdzający, że w niektórych przypadkach statut może zahamować rozporządzanie akcjami imiennymi spółki. W takiej sytuacji, jeśli akcjonariusz zechce przekazać prawa majątkowe, które prawomocnie posiada, będzie musiał uzyskać zgodę pozostałych wspólników. W ten sposób jest ograniczane prawo do swobodnego rozporządzania akcjami imiennymi, lecz nie można takiego ograniczenia wprowadzić na okres dłuższy niż pięć lat, od chwili, w której akcjonariusz zawarł umowę ze spółką. W statutach niektórych spółek, są przepisy stwierdzające możliwość zastrzeżenia sobie prawa do pierwokupu akcji imiennych spółki. Jednak w tym przypadku również, tego typu przepisy nie mogą obowiązywać niż przez okres dziesięciu lat od momentu podpisania umowy. Kodeks spółek handlowych samodzielnie wprowadził ograniczenia w dyspozycji akcjami aportowymi. Akcjonariuszem w zgodzie z brzmieniem przepisów kodeksu spółek handlowych jest podmiot wpisany do księgi akcyjnej.