Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego

Nadzór nad działalnością i organizacją giełdy papierów wartościowych sprawia Komisja Nadzoru Finansowego. Jest to można powiedzieć jeden z najważniejszych organów administracji państwowej. Sprawuje nadzór nie tylko nad giełdą papierów wartościowych w Warszawie, lecz także nad całym krajowym rynkiem finansowym. Z kolei pracę całej komisji nadzoruje Prezes Rady Ministrów. Komisja składa się z przewodniczącego, zastępców przewodniczącego komisji w liczbie dwóch, a także czterech pozostałych członków. Komisję Nadzoru Finansowego powołuje Premier Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję. Natomiast pozostałych sześciu członów Komisji powołuje i odwołuje Prezes rady ministrów po otrzymaniu wniosku przewodniczącego. Czterech członków komisji to minister do spraw instytucji finansowych, lub osoba przez niego oddelegowana, minister do spraw zabezpieczenia społecznego lub zastępca tegoż ministra, prezes narodowego banku polski, lub lego wiceprezes, oraz przedstawiciel prezydenta kraju. Komisja sprawuje pieczę również nad całym sektorem ubezpieczeniowym w kraju, sektorem bankowym, emerytalnym, instytucjami płatniczymi, instytucjami z zakresu pieniądza elektronicznego, nad rynkiem kapitałowym, oraz nad kasami spółdzielczymi. Skład komisji nadzoru finansowego ma działać taki sposób by krajowy rynek kapitałowy stale się rozwijał, oraz aby systematycznie wzrastała jego konkurencyjność i przedsięwzięcia inwestycyjne.