Instrumenty finansowe notowane na giełdzie

Na giełdzie notowane są różne rodzaje papierów wartościowych. Papierem wartościowym nazywamy dokument lub akt stwierdzający obowiązywanie prawa majątkowego. To prawo majątkowe jest uznawane, a bez tego dokumentu nie można jego wykonywać. Podziału papierów wartościowych można dokonać na kilka sposobów. Jednym z nich jest podział ze względu na posiadane przez nie funkcje prawne. W tej grupie papierów wartościowych, znajdą się papiery, które są dowodem istnienia wierzytelności pieniężnych. W tej podgrupie zawierają się weksle, czeki, bony skarbowe, listy hipoteczne i zastawne i obligacje. Papiery wartościowe mogą także reprezentować prawa do posiadanej współwłasności majątkowej, jak to jest w przypadku różnego rodzaju akcji spółek. Istnieją również papiery wartościowe uprawniające do dysponowania rzeczą, jak konosamenty przy transporcie towarów. Kolejnym sposobem na podział papierów wartościowych jest ten ze względu na osiągany charakter dochodów. Tutaj występują papiery wartościowe o stałym dochodzie, jak obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Nietrudno się domyśleć, że skoro są papiery wartościowe o stałym dochodzie to muszą też być o zmieniającym się dochodzie. Należą do nich na przykład akcje. Na giełdzie papierów wartościowych najczęściej pojawiają się obligacje, bony, akcje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne. Zadanie inwestycji na giełdzie najlepiej powierzyć zaufanemu maklerowi.