Emisja publiczna akcji

Emisja publiczna akcji

Jednym ze sposobów emisji akcji jest emisja publiczna. Dokładne przepisy dotyczące zasad takiego sposobu emisji, oraz precyzyjne określenie, kto i kiedy może takie akcje emitować zostało zawarte w ustawie o ofercie publicznej. Publiczne oferowanie akcji spółki to oferowanie nabycia akcji spółki w nieokreślonej formie i niesprecyzowanym sposobie skierowanym, do co najmniej stu osób, lub też taka propozycja może zostać skierowana do bliżej nieokreślonego adresata. Publiczne nabycie akcji może zostać przeprowadzone tylko jedną drogą, którą jest droga oferty publicznej. W myśl przepisów wymienionej powyżej ustawy, ofertą publiczną jest dopuszczanie do wiadomości o papierach wartościowych i sposobach ich nabycia, co najmniej stu osobom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl tych przepisów, takie udostępnianie wiadomości jest wystarczającą przesłanką do podjęcia postanowienia o zakupie odpłatnym takich proponowanych akcji. Przed podjęciem decyzji o zorganizowaniu emisji publicznej akcji naszej spółki, musimy najpierw sporządzić prospekt emisyjny, który będzie musiała zatwierdzić Komisja Nadzoru Finansowego, poza tym wiadomość o planowanej publicznej emisji musi zostać przekazana do publicznej wiadomości. Nie wszystkie wnioski o zatwierdzenie prospektu emisyjnego komisja nadzoru finansowego, zatwierdza pozytywnie. W przypadku uchybień proceduralnych, lub niezgodności przepisów prospektu z prawem, komisja odmawia emisji publicznej.