Dokument potwierdzający nabycie akcji

Dokument potwierdzający nabycie akcji

Ustawa regulująca w naszym kraju prawo handlowe, zaznacza w swoich unormowaniach, że tylko dwie grupy podmiotów organizacyjno-prawnych posiadają prawo do emitowania akcji. Tylko jedna spółka osobowa i jedna kapitałowa. Spółka komandytowo-akcyjna i spółka akcyjna. Przy zawiązaniu każdej z tych spółek istnieje konieczność zgromadzenia przez wspólników kapitału zakładowego. Wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej zbierają pięć tysięcy pięćdziesiąt tysięcy złotych, zaś w spółce akcyjnej sto tysięcy złotych. Zanim spółka zostanie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, musi znaleźć odpowiednią liczbę akcjonariuszy, którzy przejmą określoną procentowo liczbę akcji. Najczęściej spotykanymi rodzajami akcji są akcje imienne i na okaziciela, choć często w statutach spółek akcyjnych zostają zawarte postanowienia o możliwości emisji akcji złotych, uprzywilejowanych czy akcji niemych. Nabywając akcję, spółka powinna nam wydać dokument stwierdzający nabycie akcji. Zakupiona akcja jest ważna, jeśli znajdą się na niej następujące informacje, precyzyjne określenie spółki, od której zakupiliśmy akcję, wraz z jej nazwą firmy, siedzibą, adresem, numer seryjny akcji, jej serię. Powinien być również widoczny numer krajowego rejestru sądowego, który jest przypisany do spółki. Na akcji powinny być również obecne podpisy członków zarządu spółki oraz jej pieczątka firmowa. Wskazany zazwyczaj też jest rodzaj nabytej akcji.