Dłużne papiery wartościowe

Dłużne papiery wartościowe

Jednym z rodzajów papierów wartościowych są te, które są oparte na wierzytelności, czyli tak zwane papiery dłużne. Cechą charakterystyczną papierów dłużnych jest przeniesienie generalnych praw majątkowych na wierzytelność, wobec podmiotu, który wystawił papier wartościowy. Jeżeli zajrzeć do ustawy pod tytułem prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, można się dowiedzieć, że papierami wartościowymi są warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, akcje, listy zastawne, hipoteczne, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, inne papiery wartościowe, które są dopuszczone z mocy powszechnie obowiązującego prawa. Do grupy papierów wartościowych dłużnych między innymi czeki, bony handlowe, listy zastawne, warranty subskrypcyjne, obligacje, weksle i tym podobne. Chyba najbardziej znanym papierem wartościowym dłużnym są obligacje. Najbardziej wiarygodnym emitentem obligacji jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów. Obligacje skarbu państwa można podzielić na krótkoterminowe i długoterminowe. Innymi papierami dłużnymi emitowanymi przez instytucje państwowe są bony pieniężne Narodowego Banku Polski, bony inwestorskie i tym podobne. Coraz bardziej popularnymi papierami dłużnymi stają się czeki gotówkowe i rozrachunkowe. Czeki są jedną z wielu sposobów rozliczeń pieniężnych z instytucjami bankowymi. Z pewnością każdy z nas słyszał również kiedyś o wekslach, w których wystawca dokumentu, samodzielnie obliguje się do wypłaty określonej kwoty.