Czym są papiery wartościowe?

Czym są papiery wartościowe?

Na warszawskiej giełdzie pośrednicy zajmują się kupnem oraz sprzedażą praw majątkowych. Papiery wartościowe występują w postaci tradycyjnej dokumentacji lub plików komputerowych. Obrót papierów wartościowych jest regulowany przez prawo zapisane w Kodeksie cywilnym. Polska giełda funkcjonuje na zasadach systemu germańskiego. Maklerzy działają na zlecenie inwestorów, pobierając prowizję od każdej transakcji. W obrocie prawami majątkowymi biorą udział takie dokumenty, jak weksle, akcje oraz obligacje. Doświadczeni uczestnicy giełdy korzystają również z mniej znanych rozwiązań. Ogólnie prawa majątkowe możemy podzielić na wierzycielskie, udziałowe oraz towarowe. Do wierzycielskich papierów wartościowych zaliczają się między innymi obligacje. Emitent obligacji zobowiązuje się do uregulowania długu wobec wskazanej osoby albo firmy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku akcji. Są to papiery udziałowe, w których emitent oprócz obowiązku spłaty długu zyskuje również pewne prawa. Akcja może w sobie łączyć prawa majątkowe i niemajątkowe. Konosament jest przykładem papieru towarowego. Zobowiązuje do odbioru, przewozu drogą morską oraz przekazania ładunku właścicielowi. Wyróżniamy kilka typów konosamentów. Prawa majątkowe dzielimy również według kryterium osoby uprawnionej. Do papierów imiennych zaliczają się tradycyjne przelewy. Dodatkowo można rozważyć papiery na zlecenie lub okaziciela. Istnieje kilka spekulacji wyjaśniających powstawanie papierów wartościowych. Polskie prawo uznaje tylko pięć najpopularniejszych teorii, takich jak emisyjna, kreacyjna lub umowna.