Akcyjne papiery wartościowe

Akcyjne papiery wartościowe

Najważniejszą częścią grupy papierów udziałowych są akcje. Przynależność do tej grupy oznacza, że właściciel takiej akcji ma prawo do współwłasności w zyskach spółki, która ją wyemitowała. Z zakupem akcji wiąże się zawsze spore ryzyko inwestycyjne, gdyż akcje nieważne, jakiej spółki, dają niewątpliwie zmienny dochód. Wraz z uiszczeniem wymaganej wpłaty za akcję spółki, taki akcjonariusz staje się tym samym posiadaczem pewnych uprawnień z tym związanych. Uprawnieniami wynikającymi z nabycia akcji spółki jest nabycie praw majątkowych, posiadających określoną wartość nominalną pieniężną, oraz prawa korporacyjne, dające możliwość akcjonariuszowi w decydowaniu o przyszłych krokach inwestycyjnych spółki i jej dalszym losie. Akcja może być rozumiana, jako mała cząstka kapitału zakładowego przedsiębiorstwa, jako dokument potwierdzający nabycie akcji spółki, lub jako zespół uprawnień przysługujących akcjonariuszowi. Akcje mogą być emitowane w formie imiennej lub na okaziciela, mogą być akcjami uprzywilejowanymi lub zwykłymi, czasami emitowane są akcje aportowe i złote, albo akcje złote, dające szczególne przywileje akcjonariuszom je posiadającym. Prawem przysługującym każdemu akcjonariuszowi, którego nie można go pozbawić, jest prawo do udziału w zyskach netto spółki, czyli prawo do udziału w dywidendzie. Poza tym akcjonariusz, w przypadku likwidacji spółki będzie partycypował przy podziale majątku.