Akcje uprzywilejowane i zwykłe

Wysokość kapitału zakładowego w spółkach akcyjnych wynosi sto tysięcy złotych. Wspólnicy spółki akcyjnej, mają prawo do emitowania akcji danej spółki. Akcje można podzielić na wiele grup. Jedną z nich jest podział na akcje imienne i na okaziciela. Zazwyczaj w praktyce spółek akcyjnych, jest tak, że akcje imienne, znajdują się w posiadaniu akcjonariuszy, czyli na dobrą sprawę założycieli spółki. Na akcjach imiennych wypisane jest imię i nazwisko nabywcy tej akcji i tylko ta osoba prawo do rozporządzania nią. Kodeks spółek handlowych w swoich regulacjach przewiduje kilka sytuacji, w których akcja imienna musi zostać wyemitowana. Jedną z nich jest obecność w statucie spółki wzmianki o emisji akcji uprzywilejowanych. Istotą akcji uprzywilejowanych jest, posiadanie przez akcjonariusza specjalnych uprawnień dotyczących prawa głosu, czy też prawa do zdecydowanie wyższej dywidendy. Kodeks przewiduje, że akcja uprzywilejowana może dawać akcjonariuszowi maksymalnie dwa głosy zwykłe na walnym zgromadzeniu. Z kolei ta wyższa dywidenda, nie może przekraczać stu pięćdziesięciu procent standardowej dywidendy. Szczególną formą akcji jest akcja złota, która daje jednemu z akcjonariuszy prawo weta na walnym zgromadzeniu albo prawo do decydującego głosu. Po przeciwnym biegunie, co akcje uprzywilejowane znajdują się akcje zwykłe, ich właścicielom nie przysługują żadne dodatkowe przywileje w strukturach spółki.