Akcje aportowe i gotówkowe

Akcje aportowe i gotówkowe

Kolejną grupą akcji, które mogą zostać wyemitowane przez spółki akcyjne, są akcje aportowe i gotówkowe. Są to nieco rzadziej spotykane rodzaje akcji. Najpowszechniejszymi zdecydowanie są akcje imienne i na okaziciela. Istotą akcji aportowych jest fakt, iż są pokryte wkładem tak zwanym niepieniężnym. Prawo niezbywalne, świadczenie określonych usług, świadczenie pracy, odpowiedzialność akcjonariuszy z racji wad, czasowe ograniczenie obrotu akcji nie mogą być przedmiotem akcji aportowych. Wszystkie akcje aportowe powinny zostać zakupione przed upływem dwunastu miesięcy od dnia rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku, gdy cena akcji aportowej jest wyższa od nominalnej ceny akcji zwykłej, wówczas, nadwyżka musi zostać bezwzględnie opłacona jeszcze przed złożeniem wniosku o jej zarejestrowanie. Wszystkie informacje odnoszące się do emisji akcji aportowych powinny zostać zawarte w statucie spółki. Następnym rodzajem akcji dopuszczonych do emisji są akcje gotówkowe. Ich pokrycie odbywa się w formie pieniężnej. Przed rejestracją spółki zajętych musi zostać i opłaconych, co najmniej dwadzieścia pięć procent ich wartości nominalnej. Gdy cena, za jaką akcję gotówkową można nabyć jest wyższa od wartości nominalnej, to nadwyżka powinna zostać wyrównana przed procesem rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpłaty na akcje tego rodzaju dokonywane mogą być na kilka sposobów, najczęściej poprzez dom maklerski.